Regulamin

Regulamin – Ogólne Warunki wynajmu:

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

Niniejsze warunki wynajmu samochodu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia oznaczają: Wynajmujący – firma „FREEDOM” Car Rental, która jest właścicielem pojazdu i oddaje go do użytkowania we własnym imieniu. Najemca – osoba, która bierze samochód do używania we własnym imieniu, posiadająca prawo jazdy i dokument tożsamości lub firma, w imieniu której samochód do używania bierze osoba upoważniona przez firmę. Pojazd – samochód będący przedmiotem umowy najmu.

 

Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego, a gdy takową otrzyma, w wypadku awarii samochodu Najemca ma obowiązek dostarczenia pojazdu do miejsca wskazanego przez Wynajmującego na własny koszt.

 

Wynajmowany pojazd nie może być podnajmowany przez osoby nie zgłoszone w umowie oraz pojazd nie może uczestniczyć w zawodach samochodowych i do nauki jazdy.

 

Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu strzeżonym.

 

Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

 

Najemca gwarantuje, że: a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą; b) ma ukończone 23 lata; c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; d) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym; e) nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

 

Czas trwania umowy: Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w miejscu, dniu i o godzinie określonych w umowie. Czas trwania może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego o ile Najemca zgłosi na piśmie lub telefonicznie wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

Zapłata: a) w dniu podpisania umowy najmu Najemca jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie Wynajmującemu za okres wynajmu uwidoczniony w umowie. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności. b) W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić pozostałe należności, wynikające z postanowień niniejszej umowy. c) W przypadkach spowodowania z winy Najemcy sytuacji, w której Wynajmujący nie może dysponować w pełni sprawnym pojazdem (szkoda, kradzież, uszkodzenie pojazdu), Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów Wynajmującego spowodowanych brakiem możliwości dysponowania pojazdem w okresie od wystąpienia tej sytuacji do momentu, w którym Wynajmujący może w pełni dysponować sprawnym pojazdem w cenie równowartości stawki podanej w umowie za dzień wynajmu, w którym Wynajmujący nie mógł dysponować w pełni sprawnym pojazdem. d) Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie w trakcie okresu wynajmu w wysokości: – kradzież samochodu: 2 000 zł – zgubienie kluczyków: 700 zł /1000 zł – zgubienie dowodu rejestracyjnego: 500 zł – uszkodzenie wypożyczonego samochodu: do 1 500 zł, wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego 100 zł, brak dokumentów w dniu oddania auta – opłata za każdy dzień jak za wynajem do momentu ich zwrotu, zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 100 zł., zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 5000 zł., dokonanie przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego- 2000 zł, w przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z najemcą, 1000zł + koszty dojazdu. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowną Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego o wysokości poniesionych kosztów na podstawie wystawionej faktury.

 

Odbiór samochodu: Najemca zobowiązuje się: a) okazać prawo jazdy i dowód osobisty na żądanie Wynajmującego; b) używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z załączoną instrukcją obsługi oraz warunkami zawartej umowy; c) kierować pojazdem osobiście, lub przez najbliższą jego rodzinę; d) nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian; e) nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii zawiadomić niezwłocznie Wynajmującego. Drobne naprawy nie przekraczające kwoty 200 zł mogą być naprawiane przez Najemcę wyłącznie w autoryzowanych serwisach po uprzedniej konsultacji z Wynajmującym; f) zapoznać się z warunkami załączonej umowy polisy ubezpieczeniowej; g) w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia samochodu zapłacić Wynajmującemu stosowane odszkodowanie, o ile szkoda nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej w terminie 24 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego. h) W przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscu wypadku Policję w celu sporządzenia stosowanego protokółu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. W takim przypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia; i) Najemca odpowiada materialnie za straty wynikłe z uszkodzenia elementów wewnątrz pojazdu; j) Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu; k) Najemca zobowiązuje się przestrzegać zakazu palenia w pojeździe. l) Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu. Najemca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty z tym związane.

 

Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 4 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się w formie pisemnej/telefonicznej z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży. Dodatkowo Wynajmujący ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1 500 zł.

 

Zwrot samochodu: Najemca zwróci pojazd umyty (od zewnątrz i wewnątrz) w stanie nie pogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi wraz z pojazdem. Najemca napełni bak pojazdu do pełna lub zapłaci równowartość + 30 zł opłata za uzupełnienie.

 

W przypadku, gdy Wynajmujący nie pobiera od klienta żadnej opłaty za udostępnienie samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia. Do warunków umowy użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Wynajmu Samochodu.

 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach ogólnych i umowie wynajmu zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny